skFORT
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТ»
08711, Київська область, Обухівський район
смт. Козин, вул. Київська 107-Б
тел. (044) 244-63-51, (050) 443-36-43

Режим роботи ПрАТ "СК" ФОРТ" :
Робочі дні : З понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00 ( обідня перерва з 12:00 по 13:00).
Вихідні: Субота, неділя.
Ліцензії на страхування.
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ.
ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ.
Річна фінансова звітність за 2017 рік: Форма 1. Баланс, Форма 2. Звіт про фінансові результати, Форма 3. Звіт про рух грошових коштів, Форма 4. Звіт про власний капітал за 12 місяців, Звіт про корпоративне управління страховика, ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI, Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Річна фінансова звітність за 2016 рік: Форма 1. Баланс, Форма 2. Звіт про фінансові результати, Форма 3. Звіт про рух грошових коштів, Форма 4. Звіт про власний капітал за 12 місяців, Звіт про корпоративне управління страховика, ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI,
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Річна фінансова звітність за 2015 рік:
Форма 1. Баланс,
Форма 2. Звіт про фінансові результати,
Форма 3. Звіт про рух грошових коштів,
Форма 4. Звіт про власний капітал за 12 місяців,
Звіт про корпоративне управління страховика,
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI,
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Річна фінансова звітність за 2014 рік:
Форма 1. Баланс,
Форма 2. Звіт про фінансові результати,
Форма 3. Звіт про рух грошових коштів,
Форма 4. Звіт про власний капітал за 12 місяців,
Звіт про корпоративне управління страховика,
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI,
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Річна фінансова звітність за 2013 рік:
Звіт про фінансові результати,
Звіт про рух грошових коштів,
Звіт про власний капітал за 12 місяців,
Звіт про корпоративне управління страховика,
Баланс,
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI,
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Річна фінансова звітність за 2012 рік:
Форма 1,
Форма 2,
Форма 3,
Форма 4,
Форма 5,
ПРИМІТКИ,
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2012 рік
Річна фінансова звітність за 2011 рік:
Форма 1,
Форма 2,
Форма 3,
Форма 4,
ПРИМІТКИ,
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ФОРТ», код ЄДРПОУ 30838106

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ФОРТ» діє на ринку страхових послуг України з 2000 року.
Розмір статутного фонду становить більше 8 433 100 грн.
Мiсцезнаходження та контакти ПрАТ «СК «ФОРТ» :
08711, Київська область, Обухівський район
смт. Козин, вул. Київська 107-Б (код території за КОАТУУ 3223155400)
тел. (044) 244-63-51, (050) 443-36-43

ПрАТ «СК «ФОРТ» має 11 безстрокових ліцензій на здійснення 21 видів добровільного і обов’язкового страхування.
Ліцензій, які видаються іншими органами (не в Держфінпослуг) не має.
Неодноразово ПрАТ «СК «ФОРТ» ставав Лауреатом та Переможцем конкурсу «100 кращих товарів України за здійснення різних видів страхування.
Відокремлених підрозділів не має.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

 • Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ФОРТ"
 • Код за ЄДРПОУ: 30838106
 • Місцезнаходження: 08711, Київська обл., Обухівський район, селище міського типу Козин, вул.Київська, будинок 107Б
 • Міжміський код, телефон та факс: (044)251-63-51
 • Електронна поштова адреса: d.pidgaynyy@gmail.com
 • Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.skfort.puhi.info
 • Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст повідомлення

Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія «ФОРТ» (надалi - Товариство або Емiтент) 13.02.2018 року отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, що складено станом на 09.02.2018 р. вих.№149214зв вiд 12.02.2018р., вiдповiдно до iнформацiї, що міститься у Реєстрi, пакет власника акцiй , якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, змінився і став меншим, а саме: акціонера фізичної особи – резидента, розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакету акцій 16,3778 % (138 116 шт).

Розмір частки акціонера в загальній кількості після зміни розміру пакету акцій 7,3657 % (62 116 шт).

Розмір частки акціонера в загільній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакету акцій – 16,3778 % (138 116 шт)

Розмір частки акціонера в загільній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій – 7,3657 % (62 116 шт).

ІІІ. Підпис

 • Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління _________
(підпис)
Підгайний Дмитро
Григорович
(ініціали та прізвище керівника)
13.02.2018 року
(дата)


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТ» (надалі також – Товариство), що знаходиться за адресою за адресою: 08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-Б , повідомляє, що чергові річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 23 березня 2018 року об 14:00 год. за адресою: 08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-Б.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 березня 2018 р.

Реєстрація учасників зборів починається о 13:00 і закінчується о 13:45 у день та за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:
 • Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
 • Проект рішення з першого питання порядку денного:
  • Підтримати відкриту процедуру голосування питань Порядку денного.
  • Обрати лічильну комісію в особі Петрук Л.Л. – член лічильної комісії.
  • Обрати Головуючим Зборів Підгайного Д.Г. та секретарем Зборів Андірйчук О.К.

 • Річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «ФОРТ» за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році.
 • Проект рішення з другого питання порядку денного:затвердити  звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ФОРТ» за 2017рік, та річний звіт Товариства за 2017 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році.

 • Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ФОРТ» за 2017 рік.
 • Проект рішення з третього питання порядку денного: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ФОРТ» за 2017 рік.

 • Звіт Ревізора за 2017 рік та висновки Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
 • Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: Затвердити річний звіт та фінансову звітність за 2017 рік.

 • Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
 • Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: Затвердити річний звіт та фінансову звітність за 2017 рік.

 • Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.
 • Проект рішення з шостого питання порядку денного: Отриманий збиток у розмірі 27 тис. грн. не розподіляти.

 • Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління та Ревізора.
 • Проект рішення з сьомого питання порядку денного:  Роботу Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2017 рік визнати задовільною.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитися за адресою проведення загальних зборів 23.03.2018 року з 13-00 до 13-45.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19.03.2018 р.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 08711, Київська область, Обухівський район смт. Козин, вул. Київська 107-Б, зал 1.

Контактна особа – Підгайний Дмитро Григорович, т. (050) 443-36-43

Крім того за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Якщо до Порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то вони будуть надруковані в газеті «Відомості НКЦПФР» не менш ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено на власному сайті Товариства http://www.skfort.puhi.info

Телефон для довідок: т. (050) 443-36-43

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 11 740 11 765
Основні засоби 1 8
Довгострокові фінансові інвестиції 11 549 11 549
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 130 139
Власний капітал 11 655 11 682
Статутний капітал 8 433 8 433
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 399 2 426
Довгострокові зобов’язання 64 63
Поточні зобов’язання 21 20
Чистий прибуток (збиток) (-27) (-4)
Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію(грн..) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного капіталу - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -
Вартість чистих активів 11 655 11 682

Наглядова рада Товариства